Jdi na obsah Jdi na menu

UČIVO

 

ČJ - Denně píšeme krátké diktátky, 1 x týdně delší  opakovací diktát. Tak jako v předchozích

          letech mají děti provést doma opravy se zdůvodněním. Děkuji za spolupráci.

      - párové souhlásky na konci i uprostřed slov,

        synonyma, antonyma, slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná slova

        kořen slova, předponová a příponová část, slova příbuzná, významový okruh slov

      - předpony  x  předložky

        - osnova, popis osoby, popis kola, popis události, vypravování podle obrázku, skutečnosti

        - bě/ bje, pě, vě/ vje, mě/ mně

        - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z

        - práce s pravopisným slovníkem

        - bajky

        - zápisy z výstavky, dokumentace - zpracování

       - slovní druhy - opakování - podle čísel!!!!!!

 

 

        - podstatná jména: určování - pád, číslo, rod a vzor

        - latinské názvy pádů, slovních druhů (podst. jm.., příd. jm.,,),  čísla ( jedn. a množné), 

          slov stejného a opačného významu , rodů ( středního, ženského, mužského)

        - skloňování podstatných jmen podle vzorů:

           rodu středního:  město,  moře, kuře, stavení

                     ženského:  žena, růže, píseň, kost

                      mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

      - Slovesa - osoba, číslo, čas, způsob

        - Podmět a přísudek, základní skladební skupina, podmět a přísudek holý, rozvitý,

          několikanásobný

       -  Shoda přísudku s podmětem

       -  Věta jednoduchá a souvětí, vzorec souvětí

       -  Řeč přímá

        - přednes básně z čítanky - zimní tématika, jarní tématika

        - Muž v černé pláštěnce - dokonči příběh

       - Čtenářský a kulturní deník - zápisy - každý měsíc přečíst a zapsat  

        nejméně 1 knihu nebo kapitolu z Lovců mamutů.

      - Pozvánka, dopis, reklama, inzerát

       -  Recept, pracovní postup

        - Vypravování podle obrázku

        - Pokračuj ve vypravování

MČ  - E. Štorch: Lovci mamutů

M  -  denně procvičujeme násobení, dělení, dělení se zbytkem - procvičujte i doma

     - sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování čísel do 1 000,

           slovní úlohy složené, magické čtverce, úlohy na logické uvažování

         -  čísla do 1 000 000 - číselná řada, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání

         - jednotky délky, hmotnosti, objemu, času a jejich převody

         - slovní úlohy a jejich zápis

         - písemné sčítání a odčítání ( pod sebe )

         - násobení pod sebe

        -  písemné dělení: ZOPAKOVAT   NÁSOBILKU!!!!!!!!!!!

        -  římské číslice

        -  zlomky

 GE   -  bod, přímka, úsečka, polopřímka, měření délky, rovinné útvary, pohledy na tělesa,

            stavby z krychlí

         -  kružnice a kruh, poloměr a průměr

         -  rovnoběžky a různoběžky

         -  rovnoběžníky

         -  vzdálenost bodu od přímky

         -  kolmice

         -  rýsování rovnoběžníků s využitím kolmic a rovnoběžek

         -  přenesení útvaru do čtvercové sítě

         - osa souměrnosti

         - obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku.  Naučit vzorce pro výpočet!!!!

         -  převody jednotek

         -  slovní úlohy - pozorné přečtení, zápis, výpočet, odpovšď

         -  trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný

         -  obsah čtverce, obsah obdélníku

        -  povrch krychle, kvádru - vzorečky!!

        -  sít tělesa

    

VL   -  Naše škola, Práva a povinnosti dětí, Zákony a právo, soudnictví, Demokratické zřízení, 

           volby, poslanci, parlament, senát, vláda, prezident republiky, státní symboly

        -  Jak žijí děti u nás a jak jinde ve světě

        -  Krajina - okolí školy

        -  Mapy, plány, světové strany

        - Člověk mezi lidmi: vztahy - kamarád, přítel, známý, cizí osoba, spolupráce, pomoc,    

          obezřetnost, bezpečné chování a jednání

        - Chování na veřejnost:i : dopravní prostředek, kulturní akce, chůze po chodníku,

                                                      jízda na  eskalátorech

        - Krajina kolem nás - povrch, vodstvo

        - Projekt V Evropě jsme jako doma - Itálie

        - Výstavky ostatních tříd - návštěva a zápisy

        - Záznam informací o jednotlivých státech Evropy ( podrobněji využijem při výce příští  

          školní rok)

        -  Počasí a podnebí, meteorologie

        -   Vliv krajiny na život člověka a naopak

        -  Čas, kalendář, časová přímka

        -  Pravěk - doba kamenná

        -  Objev kovů

        -  Starověk

        -  Středověk: Sámova říše, Velká Morava, Počátky státu, Legendární knížata, doložení 

           Přemyslovci, Čeští králové, Poslední Přemyslovci

        -  ČR -  povrch, nerostné bohatství, vodstvo, podnebí a počasí, města a vesnice,

                    hospodaření

       -  Kraje: KrálovéhradeckýPardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský,

                       Liberecký, Moravskoslezský, Ustecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský,

                       Středočeský, Praha

    

         PD  - Voda, vzduch

        - Mimořádné události, evakuace, evakuační balíček, Integrovaný záchranný

          systém, obezřetné chování, týrání a zneužití dětí, šikana, linky bezpečí

        - Horniny, nerosty, půda

        - Podmínky života na Zemi

        - Rovnováha v přírodě

        - Člověk a jeho soustavy

        - Vývojové etapy člověka

        - Ochrana přírody, chráněná území

        - Organismy, buňka

         - Rostliny jednoduché, složité - výtrusné, semenné

         - Houby

ČNT - str. 6 - 12, 13,  82, 83

V rubrice ODKAZY najdete webky, na kterých můžete procvičovat učivo. :-))

K 17. 6. byla ukončena klasifikace.